Om het evenement zo veilig mogelijk te laten verlopen heeft de organisatie regels opgesteld. Bij betreding van De Zomerfeesten Varkenmarkt gaat de bezoeker automatisch akkoord met deze huisregels.

MUNTEN
Munten kunnen worden aangeschaft bij de ingang van het terrein. Bij alle kassa’s kan met PIN of cash worden betaald. Drank en eten kan alleen worden betaald met munten.

ALCOHOL
Volgens de Nederlandse wetgeving is verkoop van alcoholische dranken aan personen jonger dan 18 jaar niet toegestaan, evenals het nuttigen van alcohol door deze personen. Er kan om je legitimatie worden gevraagd.

GELUIDSNIVEAU
Op het evenemententerrein zal soms harde muziek worden geproduceerd. De organisatie is niet aansprakelijk voor enige nadelige gevolgen die hierdoor eventueel kunnen optreden aan het gehoor. De organisatie adviseert om oordoppen te dragen.

HANDEL EN VERKOOP
Het is verboden om zonder toestemming van de organisatie op en/of rondom het evenemententerrein en de parkeerplaatsen, handelswaren te verkopen en/of te koop aan te bieden.

TOILETTEN
Het is niet toegestaan met meerdere bezoekers tegelijk één toiletcabine te betreden. Wildplassen is verboden en bij constatering zal de bezoeker van het evenement worden verwijderd.

EHBO
Op het festivalterrein is een EHBO-post aanwezig. Hier kun je terecht voor kleine dingen, zoals paracetamol of een een pleister of voor ernstige gevallen. Daarnaast zullen de medewerkers van de EHBO de gasten nauwlettend in de gaten houden op onwel wordingen en ongeregeldheden. Volg ten alle tijde de instructies op van onze medewerkers en hulpverlenende instanties. Bij eventuele calamiteiten adviseren we je rustig te blijven en contact op te nemen met de beveiliging of de organisatie.

FOTO, VIDEO, GELUIDSOPNAMEN
Een ieder die het evenemententerrein betreedt geeft toestemming voor het maken van video-,foto- en geluidopnamen waar de bezoeker mogelijk in of op voor zal komen. De organisatie gebruikt deze opnamen voor promotionele doeleinden.

VOORWERPEN EN OBJECTEN
Het is verboden om podia, tenten, bouwwerken, hekken of andere objecten van de locatie te beklimmen. Tevens is het verboden zonder geldige toegangsbewijs de VIP ruimte te betreden. Het is niet toegestaan voorwerpen en/of objecten van het evenement mee te nemen.

HET IS VERBODEN OM HET EVENEMENT MET HET VOLGENDE TE BETREDEN
Softdrugs, harddrugs, etenswaren, (alcoholische)dranken , glaswerk, (plastic) flessen, blikjes, (huis)dieren, voorwerpen met discriminerende en/of provocerende teksten en/of uitingen, slag-, steek, vuur– of stootwapens of andere voorwerpen die als wapen zouden kunnen aangewend, voorwerpen die de veiligheid, gezondheid of welzijn van de bezoekers negatief kunnen beïnvloeden, spuitbussen, verstuivers, vuurwerk, fakkels, professionele video, audio, opnamen en fotoapparatuur (hieronder wordt niet verstaan, digitale compacte camera ́s en mobiele telefoons met een fotocamerafunctie)

ONGEWENST GEDRAG EN STRAFBARE FEITEN
Bezoekers zijn verplicht zich te houden aan voorschriften en/of aanwijzingen van het beveiligingspersoneel. Aanwijzingen en of opdrachten gegeven door of namens medewerkers van de organisatie dienen onverkort en direct te worden uitgevoerd dan wel nageleefd. Indien het beveiligingspersoneel of de organisatie oordeelt dat je gedrag ongewenst is, kan de toegang tot het evenemententerrein worden ontzegd. Bij strafbare feiten word je te allen tijde overgedragen aan de politie en zal er aangifte worden gedaan.

OVERIGE SITUATIES
In situaties waar de huisregels niet in voorzien, beslist de organisatie over mogelijk te nemen maatregelen. De beslissing van de organisatie hieromtrent is bindend. Bij het niet naleven de huisregels zal de toegang worden geweigerd/ontzegd. Indien de toegang wordt geweigerd/ontzegd dient het evenementen terrein direct te worden verlaten.

Elke bezoeker wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de huisregels. Mocht je vragen, twijfels of opmerkingen hebben, neem dan contact op met de organisatie.